Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Duomenų tvarkytojas, valdytojas ir tikslas. UAB „Benefita“, juridinio asmens kodas 123247929, buveinės adresas Latvių g. 15, Vilnius (Bendrovė) Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais: siekiant įvertinti Jūsų poreikius ir pateikti Jums aktualų nekilnojamo turto pasiūlymą; siekiant tarpininkauti Jums sudarant preliminarią/notarinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį ar nuomos sutartį su trečiaisiais asmenimis; nuomos/notarinės pirkimo-pardavimo sutarties administravimo tikslu; siekiant konsultuoti dėl Nekilnojamojo turto įsigijimo, nuomos, ar kitais klausimais; siekiant užtikrinti savo teisėtus interesus bei vystyti savo teikiamas paslaugas. Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą. Esant poreikiui Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais apie tai, kai būtina pagal teisės aktus, Jus tinkamai informavę.

Priklausomai nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo, Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytojas arba kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytojas:

Bendrovė veikia kaip Jūsų Asmens duomenų valdytojas/tvarkytojas, kai:

  1. Vertina Jūsų poreikius. Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume įvertinti Jūsų poreikius (pvz., koks Nekilnojamos turtas Jums aktualus, kokios Jūsų galimybės, poreikiai ir pan.) ir pateikti Jums aktualiausią ir geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.
  2. Administruoja ir koordinuoja Jūsų sudarytą preliminarią Pirkimo-pardavimo, nuomos ar konsultavimo ar kitą sutartį. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti jau sudarytą sutartį, t. y. sekti sudarytos sutarties galiojimo terminą, sekti kad būtų vykdomos sutartyje numatytos sąlygos ir kt. veiksmus, susijusius su sutarties administravimu.
  3. Siūlo savo paslaugas Jums. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti su Jumis Tarpininkavimo sutartį, pateikti Jums aktualią informaciją apie mūsų paslaugas.
  4. Saugo savo teises ir interesus. Jūsų Asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises, pvz., teikiant Jūsų duomenis teismui, antstoliui, mus atstovaujančiam teisininkui ar kitam asmeniui.
  5. Atsako į užklausas ir klausimus, susijusius su Benefita teikiamomis paslaugomis, parduodamais objektais bei vystomais nekilnojamojo turto projektais.
  6. Tarpininkavimas sudarant nekilnojamojo turto sutartį. Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad tarpininkautume Jums sudarant Nekilnojamojo Turto pirkimo/pardavimo sutartį su trečiaisiais asmenimis. Bendrovė Jūsų Asmens duomenis tvarko tik Jūsų pavedimu ir tik nekilnojamo turto sutarties tikslais, Nekilnojamo turto pasiūlymams pateikti ir (arba) Nekilnojamojo Turto sutarčiai sudaryti. Jūsų Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir perduodami Registrų centrui, Notarams, Matininkams ir pan. tik tokia apimtimi ir tik tiek, kiek būtina Bendrovės funkcijoms atlikti, t. y. tarpininkauti Jums sudarant sutartį.

Šiuo atveju, t. y. kai Bendrovė yra Jūsų Asmens duomenų valdytojas/tvarkytojas, Bendrovė veikia Jūsų pavedimu ir kontrole.

Bendrovės paskirtas asmuo atsakingas už duomenų apsaugą. Bendrovė yra paskyrusi atsakingą asmenį , kuris rūpinasi Jūsų Asmens duomenų saugumu ir tuo, kad mūsų veikla atitiktų Reglamento nuostatas. Norėdami gauti daugiau informacijos dėl žemiau nurodytų sąlygų ir priemonių, taip pat norėdami įgyvendinti žemiau aptartas teises ar kitais su Jūsų Asmens duomenimis susijusiais klausimas, kreipkitės el. pašto adresu info@benefita.lt.

Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas. Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, siekdamas įvertinti Jūsų poreikius, administruodama Tarpininkavimo, preliminarią, konsultavimo, pirkimo-pardavimo ar kitą sutartį (Sutartis), siekdama Jums pasiūlyti paslaugas, savo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui bei paslaugų kokybės vystymo/gerinimo tikslais (detaliau žiūrėti žemiau) tvarkys toliau nurodytus Jūsų Asmens duomenis (Asmens duomenys):

  1. Jūsų ir Jūsų atstovo identifikacinius duomenis identifikacinius, kontaktinius ir veiklos duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, atsiskaitomoji banko sąskaita, banko pavadinimas, tinklalapio adresas);
  2. Sutarties duomenis(sutarties rūšis, sutarties nr., įsigaliojimo data, sutarties termino pasibaigimo data, objekto suma, įmokos/avanso suma, įmokų/avanso/galutinio sumokėjimo data, gautų įmokų suma, kokiu būdu sumokėtos įmokos (grynaisiais, pavedimu, kortele));
  3. Sutarties objekto identifikacinius duomenis (turto adresas, unikalusis Nr., statybos metai, naudojimo paskirtis, ir kiti duomenys apie).

Asmens duomenų šaltinis. Bendrovė, veikdama ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas, Jūsų Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų (kai duomenis pateikiate mums prašant ar savanoriškai), iš viešų šaltinių (pvz., iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro).

Asmens duomenų gavėjai. Bendrovė pasiūlymo Jums pateikimo, sutarties sudarymo ir jos vykdymo/administravimo tikslu (veikdama ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas) Jūsų Asmens duomenis perduoda Notarams. Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas Bendrovei, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams bei teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz.: antstoliams, teisininkams ir kt.).

Tiesioginė rinkodara

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir tiesioginės rinkodaros tikslais – teikti paslaugų pasiūlymus, teirautis Jūsų nuomonės apie paslaugų kokybę ir atlikti rinkos tyrimus

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų

Asmens duomenų saugojimo terminas. Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytojas, Sutartį ir prie Sutarties pridėtus dokumentus (pvz.: registrų centro išrašą, kadastrines bylas ir kt.), saugoja viso sutarties galiojimo metu ir 1 metus (pasibaigus sutarties galiojimui), po to, jeigu nėra teisinio pagrindo toliau tvarkyti Jūsų Asmens duomenų, saugiai sunaikinami.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos. Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytojas, Jūsų Asmens duomenis tvarkys vadovaudamasis duomenų valdytojų (draudikų) nurodymais.

Jūsų teisės. Tais atvejais, kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko kaip duomenų valdytojas ir/ar Tvarkytojas, Jūs turite teisę žinoti apie Asmens duomenų tvarkymą, kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu info@benefita.lt su prašymu susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis ir gauti tvarkomų Asmens duomenų kopiją, ištaisyti netikslius Asmens duomenis, ištrinti Asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, perkelti Asmens duomenis, atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau, pranešti apie nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis. Dėl neteisėto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Visus Asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių duomenų nebus galimybės sudaryti Sutarties.

Asmens duomenų tvarkymas įdarbinimo tikslu.

Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Bendrovę kreipiasi elektroniniu paštu). Be to, potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą gali susipažinti šioje Privatumo politikoje.

Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu. Jeigu duomenų subjektas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, duomenų subjekto duomenys sunaikinami.

Atrinkto potencialaus darbuotojo duomenys gali būti saugomi būsimų Bendrovės darbuotojų atrankų tikslu tik gavus jo sutikimą ne ilgesnį nei 1 (vienerių) metų terminą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui, susisiekdamas su Bendrove elektroniniu paštu info@benefita.lt

Slapukų politika

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – maži failai, kurie perkeliami į Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio slapukų rinkmeną per interneto naršyklę. Jie leidžia svetainės ar paslaugų teikėjo sistemoms atpažinti kliento naršyklę, užfiksuoti ir prisiminti tam tikrą informaciją.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų ir naršyklės nustatymus arba kaip ištrinti slapukus kietajame diske, skaitykite mūsų svetainėje pateiktą slapukų politiką: https://www.ntbenefita.lt/slapuku-politika

Kreipkitės į mus

Jei turite klausimų, kaip tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, arba norite pasinaudoti savo teisėmis, Jūs galite į mus kreiptis rašydami el. paštu info@benefita.lt arba adresu UAB „Benefita“– Latvių g. 15, Vilnius, Lietuvos Respublika

Scroll to Top